• Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego  www.wedlinylutobrok.pl obowiązująca od 27.12.2023. 

 1. Informacje ogólne 

 1. Operatorem Serwisu jest  ANMARK- Tradycyjne Wyroby Andrzej Marcyjański z siedzibą w Lutobrok 3, 07-214 Zatory, Polska. NIP: 568 143 67 34.

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. 
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”). 

3. Dane osobowe użytkowników Serwisu internetowego zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Użytkownikom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO. 

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 

5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 

 

 1. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna 

 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. 

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane na potrzeby: 

 • rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem, 
 • realizacji zamówienia w Serwisie Internetowym (wykonania umowy sprzedaży), 
 • wystawienia faktury. 
 1. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) 

 1. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia w Serwisie Internetowym. 

 1. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Wynika to z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. 

 1. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzu rejestracji danych uniemożliwia rejestrację i założenie konta użytkownika, co wiąże się z brakiem możliwości złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym. 

 

 1. Udostępnianie i powierzenia danych 

 

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym są przekazywane dane osobowe, podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające). 

 1. Do podmiotów przetwarzających należą: 

 • – w celu prawidłowej obsługi marketingowej i technicznej strony internetowej, 

 • – w celu korzystania z usług hostingu poczty elektronicznej oraz serwisu www. 

 1. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są: 

 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jaki może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat 6, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. 
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat 6, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. 
 1. W przypadku skierowania żądania, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności sądom powszechnym, prokuraturze, policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

 

 1. Prawa Użytkownika 

 

 1. Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO).  

Użytkownik ma prawo do wycofania każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa przed momentem jej wycofania. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą. 

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).  

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw. 

 1. Prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO).  

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli: 

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; 

 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; 

 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; 

 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega; 

 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. 

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług. 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO). 

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.  

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach: 

 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; 

 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania; 

 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika. 

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO). 

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo: 

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 

 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 

 • uzyskać kopię swoich danych osobowych. 

 1. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO). 

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 8 Polityki Prywatności. 

 1. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). 

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

 1. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. 

 1. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. 

 1. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności. 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. 

 

5. Mechanizm Cookies

 

1.  Serwis Internetowy używa plików cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej   Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. 

2. Administrator wykorzystuje pliki cookies do śledzenia statystyk strony (liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony). Administrator korzysta w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies Google LLC, w tym kodów śledzenia. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics Administrator będzie mógł korzystać z funkcji marketingowych. 

3. Administrator korzysta z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik może czy Administrator będzie mógł korzystać z Google AdWords. 

4. Administrator należy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies, Użytkownik ma możliwość zdecydowania, czy Administrator będzie mógł korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense. 

5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 

6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

 

5. Logi serwera

 

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 

 • Czas nadejścia zapytania, 
 • Czas wysłania odpowiedzi, 
 • Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 
 • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 
 • Informacje o przeglądarce użytkownika, 
 • Informacje o adresie IP. 

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

 

7. Postanowienia końcowe

 

1. Serwis internetowy zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. 
2. Pytania i wątpliwości w zakresie niniejszej Polityki Prywatności użytkownicy Serwisu  
Internetowego mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: marcyjanski@wedlinylutobrok.pl
3. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu Internetowego.